Dienstenwijzer

Dienstenwijzer Particulier

KPJ Finance BV is adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van uw persoonlijke situatie, persoonlijke wensen en natuurlijk ook de risico’s waar u eventueel mee te maken zult krijgen. Vanzelfsprekend wilt u ook weten wie KPJ Finance bv is en wat u van ons kunt verwachten. In deze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in ons kantoor. Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Wie zijn wij?

KPJ Finance BV
Bezoekadres:
Westplein 12
3016 BM Rotterdam

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

U kunt ons op meerdere manieren bereiken:
Telefoon : 06- 41 04 15 31 / 085- 87 70 204

Internet : www.kpj-finance.nl

Buiten kantoortijden staat de telefoon doorgeschakeld naar een collega en anders kunt u een bericht achterlaten en zullen wij de eerst volgende werkdag contact met u opnemen.

Wij bezoeken u graag thuis. Daarvoor maken we dan een afspraak wanneer het u schikt. Natuurlijk kunt u ons ook op ons kantoor bezoeken. Op werkdagen zijn de openingstijden van 09.00 tot 17.00 uur uur. Eventueel kunt u met ons ook een afspraak buiten kantoor- tijden maken.

Lidmaatschappen en registraties
Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12020901. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Ons aansluitnummer bij KiFiD is 300.014308.

Kamer van Koophandel (KvK)
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 50774913
Onze dienstverlening
Wij beschikken over een vergunning om te adviseren en te bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en mogen zijn.

– Schadeverzekeringen
Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van uw inboedel of opstal. Wellicht heeft u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Wij adviseren en bemiddelen in Schadeverzekering.

– Levensverzekeringen
Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen te financieren. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost, kan een vorm van levensverzekering zijn. Wij adviseren en bemiddelen op het gebied van levensverzekeringen.

– Hypothecair krediet
Indien u een woning koopt, zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dat is een belangrijk adviesmoment. Immers u beslist hier over een verplichting die u aangaat voor een lange periode. Bij zo’n beslissing moet u als consument op veel zaken letten. Niet alleen op de hoogte van de rente maar ook op de periode waarvoor u de rente vastzet en wat de mogelijkheden zijn om de lening vervroegd af te lossen. Zo zijn er nog meer adviesaspecten die voor u belangrijk zijn. Onze doelstelling hierbij is ervoor te zorgen dat de financiering voor de aankoop van uw woning, oversluiting of 2e hypotheek goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiële mogelijkheden.

– Elektronisch geld, Spaarrekeningen en Betaalrekeningen
Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening. Maar ook via bedrijfsspaarregelingen of via deelname aan de levensloopregeling. Ook op dit terrein kunnen wij u adviseren en voor u bemiddelen.

– Effecten en beleggen
Desgewenst kunnen wij u in contact brengen met financiële instellingen die gespecialiseerd zijn in beleggingen.

Hoe komen wij tot een advies?
Adviesvrij
Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Ondernemersvrijheid
Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Keuze van aanbieders
De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Wij hebben meerdere aanbieders waar wij zaken mee doen. Op uw verzoek geven we u een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken doen. Wanneer wij u adviseren over een bepaald financieel product, dan onderzoeken wij eerst of een product van één van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt als een beroep wordt gedaan op een uitkering.

Hoe zit het met onze kosten?
Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. Deze kosten worden op verschillende wijzen vergoed. Ons kantoor heeft in 2013 ervoor gekozen onze kosten bij schadeverzekeringen onderdeel te laten zijn van de prijs van het product. Bij schadeverzekeringen is dat de premie. De premie betaalt u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. Vervolgens draagt deze een deel hiervan aan ons af ter dekking van onze bedrijfskosten. Als u de premie hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening. Tenzij u vooraf andere afspraken met ons hebt gemaakt. Indien wij u rechtstreeks kosten in rekening brengen voor onze dienstverlening, informeren wij u hierover vooraf. U weet dus altijd vooraf op welke wijze wij worden gehonoreerd. Voor overige producten, hypotheken, lijfrentepolissen, uitvaartverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen en AO verzekeringen werken wij alleen op factuurbasis. U betaald dan rechtstreeks aan ons voor onze dienstverlening.

Aan wie betaald u premie / rente?
Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd. KPJ Finance BV heeft ervoor gekozen om de klant de premie en/of rente rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij of de geldverstrekker te laten betalen.

Incasso door verzekeraar / bank
1. U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten schrijven.
2. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekend gemaakt.
3. In overleg met de verzekeraar via ons kunt u ervoor kiezen premies per jaar, half jaar, kwartaal of maand te betalen.
4. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover ingelicht.
5. Als u vragen heeft over een afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan.
6. Als u kiest voor gespreide premiebetaling, dan betaald u daar in sommige gevallen een opslag voor.

Afspraken rondom premiebetaling
1. Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaald. Indien u de premies niet tijdig betaald kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.
2. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.
3. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen.

Wij vragen ook iets van u
Juiste en volledige informatieverstrekking
Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Daarom verwachten wij van u dat u de juiste en volledige informatie aan ons verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.

Totaalbeeld
Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is o.a. nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.

Wijzigingen doorgeven
Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.

Contact verzekeraar, geldverstrekker
Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar en/of geldverstrekker. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar en/of geldverstrekker, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar en/of geldverstrekker.

Documenten en informatie doornemen
Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen kan het gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het daarbij om informatie die wij u op basis van een wettelijke verplichting aan u verzenden. Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zo nodig te raadplegen. In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze juist zijn en eventuele onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook.

Als u een klacht heeft
Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht heeft.

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons.
Als u een klacht heeft over een afhandeling van een bepaalde zaak of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op en zullen er alles aan doen om samen met u tot een oplossing van het geschil te komen. Alle klachten worden door de directie behandeld.

Klachteninstituut
Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u zich met uw klacht wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).
U kunt zich hiervoor wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900-3552248 (10 ct/min.)
E-mail: info@kifid.nl
Internet: www.kifid.nl

Ons kantoor neemt bij beleggings- of verzekeringsadvies de belangrijkste ongunstige duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking.
Dit bedrijf valt onder de klein kantoorregeling en is ook niet voornemens in de nabije toekomst dit wel te gaan doen.

Heeft u vragen, aarzel dan niet ons om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst.
KPJ Finance BV streeft naar een langdurige duurzame relatie tussen u en ons kantoor.

De beleidsbepaler is Kevin Bal